La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, arreplega una sèrie de drets fonamentals dels ciutadans. En esta secció s’ ofereix informació sobre els mateixos i sobre com exercir els drets ARC.

Per a exercir en Caixa Popular qualsevol d’estos drets l’interessat haurà d’omplir la plantilla corresponent i fer-la arribar a Caixa Popular, junt amb una fotocòpia del DNI i la documentació corresponent si fóra necessària, enviant-la per correu a Caixa Popular-Caixa Rural C.C.V, Av. Juan de la Cerva, núm. 9, 46980 Paterna; o entregar-la en mà en qualsevol de les Oficines de Caixa Popular.

Dret d’accés

El dret d’accés permet al ciutadà conèixer i obtindre gratuïtament informació sobre les seues dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

Dret de rectificació

Este dret es caracteritza perquè permet corregir errors, modificar les dades que resulten ser inexactes o incomplets i garanteix la certesa de la informació objecte de tractament.

Dret de cancel·lació

El dret de cancel·lació permet que s´ eliminen les dades que resulten ser inadequats o excessius sense perjuí del deure de bloqueig arreplegat en la LOPD.

Dret d’oposició

El dret d’oposició és el dret de l’afectat que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cessament en el mateix